Hotline: 0903 803 908
Họ tên: Huỳnh Thanh Thuỷ
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 24/08/2006
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào hồi 22h15’ ngày 24/08/2006, được…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Ái
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/09/2008
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào hồi 1h10’ ngày 22/09/2008, được…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Dũng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 19/11/2006
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào hồi 0h10’ ngày 27/11/2006, được…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Duyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/06/2008
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào hồi 1h15’ ngày 13/06/2008, cháu…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Giang
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/10/2006
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào hồi 23h50’ ngày 01/11/2006, cháu…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Hân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/11/2007
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào hồi 2h03’ ngày 17/11/2007, cháu…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Hảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/09/2007
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào hồi 5h06’ ngày 18/09/2007, cháu…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Hiền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/08/2007
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào hồi 0h10’ ngày 12/07/2007, cháu…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Huy
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 23/04/2007
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào hồi 22h55’ ngày 23/04/2007, cháu…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Khảm
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 04/10/2008
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào hồi 1h45’ ngày 04/10/2008, cháu…
: Cần hỗ trợ gấp
Tổng cộng: 208Bé    Trang: 2