Hotline: 0903 803 908
Nội dung hoạt động
- Nuôi dạy và tìm việc làm cho trẻ em mồ côi, khuyết tật.
 
- Tham gia hoạt động xã hội khác:
  • Xây dựng nhà tình nghĩa cho người già neo đơn không nơi nương tựa.
  • Quan tâm giúp đỡ nấu ăn cho người khuyết tật.
  • Cứu giúp đồng bào lũ lụt.
  • Tặng xe lăn cho người tàn tật, anh em thương binh.
  • Tham gia những chương trình xóa đói giảm nghèo....